MULTILINGUAL - The Music Speaks About Love
music in 17 languges

Основната идея на проекта е да размие границите на езиковата бариера, свеждайки изживяването на многоезичния репертоар в емоция и музика. Традиционна арменска мелодия и езиците френски, португалски, испански, японски, гръцки, арабски, италиански, немски, шведски, албански, турски, босненски, есперанто, арбарешки, английски, български и др. В репертоара има нещото което свързва всички тези песни, и това е любовта, затова Multilingual има и своето подзаглавие - "The music speaks about love" Ще използвам един цитат от филма Изкуплението Шоушенк, който много добре описва идеята на проекта: “И до ден днешен нямам представа за какво се пее в тези песни. Истината е, че не искам да знам. Някои неща е най-добре да не се казват. Иска ми се да мисля, че се пее за нещо толкова красиво, че не може да се изрази с думи, а да накара сърцето ти да боли. Казвам ви, че тези гласове се издигнаха по-високо и по-далеч, отколкото някой се осмелява да мечтае. Сякаш някаква красива птица се втурна в нашата сива малка клетка и накара тези стени да се разтворят. За този кратък миг всеки един мъж в Шоушенк се почувства свободен.” Защото музиката разказва за любов! Джорджия Павлова - вокал Илко Градев - акордеон Борислав Илиев - китара Влади Михайлов - контрабас Стоил Иванов - барабани

Multilingual - The Music Speaks About Love. 17 languages.

The main idea of the project is to blur the boundaries of the language barrier, reducing the experience of the multilingual repertoire to emotion and music. Traditional Armenian melody and the languages 

French, Portuguese, Spanish, Japanese, Greek, Arabic, Italian, German, Swedish, Albanian, Turkish, Bosnian, Esperanto, Arbarish, English, Bulgarian, etc. will take over the scene.
In the repertoire there is the thing that connects all these songs, and that is love, that's why Multilingual also has its subtitle - "The music speaks about love"

I will use a quote from the movie The Shawshank Redemption, which describes the idea of the project very well:
"I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don’t want to know. Some things are better left unsaid. I’d like to think they were singing about something so beautiful, it can’t expressed in words, and it makes your heart ache because of it."
The Music Speaks About Love

Georgia Pavlova - voice
Ilko Gradev - accordion
Borislav Iliev - guitar
Vladi Mihailov - double bass
Stu Ivanov - drums