LOVE TO EARTHA
Eartha Kitt memorial

За нея Орсън Уелс казва – „Най - вълнуващата жена на света“! Певица, актриса, кабаретна танцьорка и социален активист в подкрепа на мира – това е легендарната личност Ърта Кит (1927 – 2008). Носителка на пет награди „Еми“ и звезда на Алея на славата, тя смята, че артистите са истинските дипломати. За тях не е нужно да спазват протоколи и да бъдат политически коректни, те могат да правят промени извън политическите граници. Пример за това е и репертоарът ѝ, включващ песни на различни езици – английски, френски, японски и гръцки. „Love to Eartha“ е концерт, вдъхновен от творчеството, живота и личността на Ърта Кит - артист и хуманист, една от ярките звезди на нашето съвремие. Един очарователен музикантски състав ще запознае публиката с начина, по който тя е представяла своето изкуство, съчетавайки в един пърформанс музика изпълнена с джаз импровизации, неподражаема артистичност и танц. На сцената на .... ще общуват музикално добре познатите на българската и международна публика артисти: Джорджия Павлова/ Lady G – вокал Николай Костадинов - пиано Даниеле Феббо - контрабас Кристиан Желев - барабани Владимир Митин - тромпет Арнау Гаррофе - саксофон Вили Стоянов - тромбон🇬🇧Orson Welles says about her - "The most exciting woman in the world"! Singer, actress, cabaret dancer and social activist in support of peace - this is the legendary person Eartha Kitt (1927 - 2008). A five-time Emmy Award winner and a Walk of Fame star, she believes that artists are the true diplomats. They don't have to follow protocols and be politically correct, they can make changes across political lines. An example of this is her repertoire, which includes songs in different languages - English, French, Japanese and Greek."Love to Eartha" is a concert inspired by the work, life and personality of Eartha Kit - artist and humanist, one of the bright stars of our time. A charming ensemble of musicians will introduce the audience to the way in which she presented her art, combining in one performance music filled with jazz improvisations, inimitable artistry and dance.
On the stage of ... well-known artists to the Bulgarian and international audience will communicate musically:
Georgia Pavlova/ Lady G – vocals
Nikolay Kostadinov - piano
Daniele Febbo - double bass
Christian Zhelev - drums
Vladimir Mitin - trumpet
Arnau Garrofe - saxophone
Vili Stoyanov - trombone